Về phát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sau 55 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã và đang giữ vị trí là trường đại học trọng điểm, đầu ngành trong khối các trường đại học về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Hiện nay, Trường đóng vai trò là thành viên sáng lập và Chủ tịch Mạng lưới trên 40 trường có đào tạo về kinh tế và quản trị kinh doanh ở Việt Nam (VNEUs)

 


ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

Số: 103/NQ-ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về phát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sau 55 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã và đang giữ vị trí là trường đại học trọng điểm, đầu ngành trong khối các trường đại học về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Hiện nay, Trường đóng vai trò là thành viên sáng lập và Chủ tịch Mạng lưới trên 40 trường có đào tạo về kinh tế và quản trị kinh doanh ở Việt Nam (VNEUs).

Nhân tố có vai trò quyết định mang lại thành tích và vị thế của Trường Đại học KTQD trong những năm qua chính là nguồn nhân lực ngày càng lớn mạnh và giàu tiềm năng phát triển của trường. Hiện nay, Trường có gần 1200 giảng viên và cán bộ, viên chức hành chính. Trong đó giảng viên là 740 người chiếm 61,6%, có 18 giáo sư, 99 phó giáo sư, 237 tiến sĩ (có 86 người được đào tạo ở nước ngoài), 352 thạc sĩ (có 138 người được đào tạo ở nước ngoài).

Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Trường đã có nhiều biện pháp chú trọng phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển. Hàng năm, Trường đều tổ chức tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực. Từ năm 2009 đến nay, công tác phát triển nguồn nhân lực đã dần được chuẩn hóa như ban hành tiêu chuẩn, nghĩa vụ của giảng viên trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, ban hành Quy định về tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức, ban hành các quy định về đào tạo, bồi dưỡng giảng viên.   

Tuy vậy, thực trạng nguồn nhân lực và công tác phát triển nguồn nhân lực của Trường hiện nay cũng bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Cụ thể là:

1.     Công tác phát triển nguồn nhân lực chủ yếu vẫn bị động, mang tính ngắn hạn. Trường chưa có chiến lược phát triển nguồn nhân lực có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu của từng lộ trình phát triển Trường.

2.     Cơ cấu nguồn nhân lực chưa thực sự hợp lí xét trên tổng thể của quy mô toàn trường và giữa các đơn vị thuộc trường. Một số đơn vị có xu hướng hẫng hụt về nguồn nhân lực kế cận trong thời gian tới. 

3.     Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhiệm vụ phát triển Trường trong giai đoạn hội nhập quốc tế: phần lớn đội ngũ cán bộ quản lý chưa được đào tạo bài bản về công tác quản trị trường đại học do vậy công tác quản lý chưa thực sự chuyên nghiệp; viên chức và nhân viên hành chính còn thiếu nhiều kiến thức và kỹ năng trong công việc dẫn đến hiệu suất công việc còn chưa cao; đội ngũ giảng viên mặc dù khá hùng hậu về số lượng song chưa thực sự có nhiều chuyên gia đầu đàn, chuyên sâu trong từng lĩnh vực; số giảng viên có các bài báo quốc tế và số giảng viên được các trường đại học đẳng cấp khu vực và quốc tế biết đến và mời tham gia giảng dạy, nghiên cứu còn ít; số lượng giảng viên có thể tham gia giảng dạy trực tiếp bằng tiếng nước ngoài chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài, chương trình tiên tiến và chất lượng cao của trường; nhiều giảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại; việc tham gia nghiên cứu khoa học của giảng viên, nhất là các giảng viên trẻ còn chưa được chú trọng.

4.     Trường chưa có các cơ chế, chính sách đột phá, đồng bộ và mang tính dài hạn trong tuyển dụng, khuyến khích, thu hút, trọng dụng và sử dụng nhân tài.

5.     Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực còn bị phân tán về đầu mối tổ chức thực hiện và chưa được chú trọng đầu tư đúng mức.

6.     Công tác thỉnh giảng, kiêm giảng, thu hút và sử dụng các nhà khoa học ngoài trường, nhất là các nhà khoa học Việt kiều và nước ngoài còn nhiều hạn chế.   

Vì vậy, để đạt được mục tiêu đến năm 2020 đưa Trường Đại học KTQD trở thành “đại học theo định hướng nghiên cứu, có chất lượng cao, theo chuẩn mực quốc tế” như đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 26 (nhiệm kỳ 2010-2015), Đảng ủy ban hành Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 như sau:  

I.       QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

1.1.    Phát triển nguồn nhân lực là một đột phá chiến lược, là yếu tố then chốt quyết định đến sự phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo.

1.2.    Chiến lược phát triển nguồn nhân lực được xây dựng trên quan điểm coi nguồn nhân lực là tài sản lớn nhất của trường đại học, coi chi phí phát triển nguồn nhân lực là chi phí cho đầu tư phát triển của Nhà trường và có ý nghĩa to lớn đối với xã hội. Thực hiện tạo nguồn nhân lực bền vững, phát triển nhân lực chuyên nghiệp, thu hút và trọng dụng nhân tài, khuyến khích và tôn vinh tinh thần cống hiến.

1.3.    Chiến lược phát triển nguồn nhân lực phải đảm bảo cho Trường phát triển ổn định, vững chắc và giữ vững vị thế là trường đại học trọng điểm, đầu ngành trong khối các trường đại học đào tạo về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam.

1.4.    Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Trường phải phù hợp với xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

1.5.    Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cần đảm bảo quan điểm đồng bộ, gắn kết chặt chẽ và hài hoà với Chiến lược phát triển chung của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và phù hợp với chiến lược quốc gia về giáo dục và đào tạo.

 

II.   TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 VÀ MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2020

2.1. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học KTQD có đủ nguồn nhân lực để phát triển thành đại học nghiên cứu đạt đẳng cấp khu vực, một số ngành/chuyên ngành đào tạo đạt đẳng cấp quốc tế.

2.2. Mục tiêu đến năm 2020

1. Mục tiêu chung:Đến năm 2020, Trường Đại học KTQD về cơ bản chuẩn bị đủ số lượng và chất lượng về nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của đại học định hướng nghiên cứu; giữ vững và phát huy vai trò là trường đại học trọng điểm, đầu ngành về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam.

2.     Các mục tiêu cụ thể:

a)     Phát triển Trường Đại học KTQD thành trung tâm sáng tạo và chuyển giao tri thức, thu hút nhân tài trong và ngoài nước. 

b)     Quy mô nguồn nhân lực phát triển hợp lí, cân đối và phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn phát triển của Trường;

c)     Tạo bước chuyển biến đột phá về chất lượng nguồn nhân lực giảng viên của Trường: đến năm 2020, 100% giảng viên của Trường đạt chuẩn, trong đó trên 40% là Tiến sỹ; tỷ lệ giảng viên có thể giảng dạy bằng tiếng nước ngoài đạt từ 30% trở lên

d)     Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên hành chính, phục vụ tận tâm, kỷ luật và đồng tâm trong công việc, có năng lực điều hành, đảm bảo 100% cán bộ quản lý được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về quản trị trường đại học hiện đại.

III.           NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Trường trong giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 phải đảm bảo các định hướng sau:

-         Thể hiện rõ mục đích tạo động lực, phát huy nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực; đồng thời có tính toàn diện và đột phá để thực hiện có hiệu quả tất cả các mục tiêu đặ ra;

-         Thể hiện tinh thần phát huy cao độ nội lực, đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực khác để phát triển nguồn nhân lực;

-         Xác định ưu tiêncho mỗi giai đoạn phát triển của Trường.

3.1. Xác định chuẩn quy mô, cơ cấu nguồn nhân lực, tiêu chuẩn hóa các chức danh. Thực hiện công tác định biên, định mức lao động phù hợp với yêu cầu trong từng giai đoạn phát triển của Trường

3.2. Đổi mới chính sách tuyển dụng, thu hút, trọng dụng và sử dụng nhân tài.

a)     Tiếp tục hoàn thiện Quy chế tuyển dụng theo hướng tăng cường sự chủ động của trường trong tìm kiếm, thu hút các ứng viên có chất lượng, có đạo đức, phẩm chất và tố chất của giảng viên, cán bộ quản lý giỏi.

b)     Đa dạng hóa các nguồn nhân lực, trong đó tập trung nguồn là các sinh viên ưu tú của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và các sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học từ các trường đại học xuất sắc của nước ngoài.

c)     Xây dựng chính sách thu hút, hỗ trợ và khuyến khích các giảng viên giỏi từ các trường đại học, cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp về trường công tác.

d)     Nghiên cứu và ban hành các chính sách trọng dụng và sử dụng nhân tài, tạo động lực để khuyến khích cán bộ quản lý và giảng viên giỏi gắn bó với trường. Xây dựng Trường là trung tâm khuyến khích sự sáng tạo và chuyển giao tri thức.

3.3. Thực hiện các chính sách khuyến khích và tôn vinh tinh thần cống hiến và sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đổi mới chính sách trả lương, thu nhập tăng thêm ngoài lương cho người lao động

a)     Xây dựng các chính sách khuyến khích thực sự đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi thông qua chế độ đãi ngộ xứng đáng. Nghiên cứu và ban hành các chính sách khuyến khích và tôn vinh tinh thần cống hiến và sáng tạo của cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong Trường. Đổi mới công tác thi đua theo hướng gắn thi đua với đánh giá viên chức hàng năm và các chính sách về lương và thu nhập.

b)     Nghiên cứu xây dựng và áp dụng thí điểm cơ chế trả lương và thu nhập tăng thêm cho một số đơn vị đặc thù theo hướng gắn với hiệu quả công việc của đơn vị để khuyến khích các cán bộ quản lý và giảng viên giỏi.

c)     Xây dựng các quy định quản lý việc chấp hành kỷ luât lao động của cán bộ, giảng viên và hệ thống các tiêu thức đánh giá và xếp loại lao động để trả lương và thu nhập tăng thêm ngoài lương; thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu suất lao động, duy trì tinh thần kỷ luật và đồng tâm trong toàn trường.

3.4. Đổi mới chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

a)     Thực hiện tập trung một đầu mối quản lý về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên của Trường. Thành lập Ban chỉ đạo về công tác phát triển nguồn nhân lực của Trường.

b)     Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp trình độ cao, đáp ứng mục tiêu và các yêu cầu phát triển Trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện đào tạo đạt chuẩn cho giảng viên, cán bộ quản lý.

c)     Xây dựng cơ chế cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế hàng năm.

d)     Tham gia có hiệu quả Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

e)     Tổ chức các hoạt động đào tạo lại và tự đào tạo trong nội bộ đơn vị cho cán bộ, giảng viên trong trường.

f)      Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế để tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên được đi đào tạo, bồi dưỡng.

3.5. Đổi mới cơ chế, chính sách mời giảng, kiêm giảng và thỉnh giảng

a)     Thực hiện ra soát, đánh giá về tình hình kiêm giảng, thỉnh giảng và chuẩn hóa các quy định về kiêm giảng, thỉnh giảng trong trường.

b)     Xây dựng các chính sách khuyến khích các đơn vị trong trường ưu tiên mời giảng các cán bộ, giảng viên có trình độ cao của trường.

c)     Thu hút các nhà khoa học nước ngoài có uy tín và kinh nghiệm, các trí thức Việt kiều tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường.

3.6. Đổi mới cơ chế NCKH, tạo động lực cho giảng viên tham gia NCKH

a)     Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu đầu ngành của Trường.

b)     Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án khuyến khích các giảng viên trẻ đăng các bài báo quốc tế.

c)     Tổ chức định kỳ các hoạt động sinh hoạt khoa học cho cán bộ, giảng viên trẻ.

3.7. Đổi mới chính sách tài chính cho phát triển nguồn nhân lực

a)     Trường ưu tiên đầu tư ngân sách cho phát triển nguồn nhân lực. Tập trung quản lý thống nhất các nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực của trường.

b)     Thực hiện xã hội hóa các nguồn lực tài chính cho phát triển nguồn nhân lực của trường. Nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển Đại học KTQD có tư cách pháp nhân, hoạt động phi lợi nhuận với mục đích là huy động các nguồn tài trợ trong và ngoài trường cho phát triển Trường, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực của trường;

IV.            TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1.    Trên cơ sở Nghị quyết, Đảng ủy giao Ban Giám hiệu xây dựng Đề án chiến lược tổng thể phát triển nguồn nhân lực của Trường giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Từ đó, cụ thể hóa thành các Đề án, Kế hoạch, Chương trình công tác hàng năm.

4.2.    Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc có trách nhiệm phổ biến Nghị quyết đến toàn thể đảng viên. Trường có cơ chế huy động trí tuệ của tập thể đảng viên, viên chức, công nhân viên trong đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực của trường.

4.3.    Các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia phối hợp xây dựng và tổ chức triển khai Nghị quyết này.

4.4.    Đảng ủy thường xuyên tiến hành tổ chức chỉ đạo, kiểm tra và tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

-Đảng uỷ Khối (để báo cáo)

-Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc

-Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Sinh viên trường (để phối hợp)

-Lưu: VP. Đảng uỷ

         

T/M BCH ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

GS.TS Nguyễn Văn Nam