slogan

Kế hoạch số 372/KH-ĐHKTQD: Thành lập Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2013 - 2018

Kế hoạch số 372/KH-ĐHKTQD: Thành lập Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2013 - 2018

Công văn số 1298/ĐHKTQD-TH: Về việc giới thiệu mẫu dấu của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Công văn số 1298/ĐHKTQD-TH: Về việc giới thiệu mẫu dấu của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Công văn số 1059/ĐHKTQD-TCCB: Về việc lấy ý kiến cho dự thảo Quy chế tuyển dụng (sửa đổi) của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Công văn số 1059/ĐHKTQD-TCCB: Về việc lấy ý kiến cho dự thảo Quy chế tuyển dụng (sửa đổi) của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Công văn số 468/ĐHKTQD-TCCB: V/v phân công nhiệm vụ/lĩnh vực phụ trách của viên chức quản lý.

Công văn số 468/ĐHKTQD-TCCB: V/v phân công nhiệm vụ/lĩnh vực phụ trách của viên chức quản lý.

Thông báo số 1366/TB-ĐHKTQD: Về kết quả rà soát năng lực Tiếng Anh theo Đề án 2020.

Thông báo số 1366/TB-ĐHKTQD: Về kết quả rà soát năng lực Tiếng Anh theo Đề án 2020

Thông báo về việc góp ý cho dự thảo quy chế thu chi nội bộ năm 2012

Thông báo về việc góp ý cho dự thảo quy chế thu chi nội bộ năm 2012

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011