slogan

Quyết định về việc thay đổi mức chi phụ cấp đối với giảng viên và viên chức hành chính tập sự

Quyết định về việc thay đổi mức chi phụ cấp đối với giảng viên và viên chức hành chính tập sự

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính

Thông báo về công tác quản lý cán bộ, giảng viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước

Thông báo về công tác quản lý cán bộ, giảng viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước

Thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch lên CVC, CVCC năm 2011

Thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch lên CVC, CVCC năm 2011

Thông báo lịch học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Đại học

Thông báo lịch học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Đại học

Thông báo về lịch thi giảng và lịch phỏng vấn đối với cán bộ, giảng viên năm 2011

Thông báo về lịch thi giảng và lịch phỏng vấn đối với cán bộ, giảng viên năm 2011

Thông báo về việc cử bổ sung giảng viên, nghiên cứu sinh đi học lớp Bồi dưỡng phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học về KT, QL & QTKD

Thông báo về việc cử bổ sung giảng viên, nghiên cứu sinh đi học lớp Bồi dưỡng phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học về KT, QL & QTKD

Thông báo về việc cử bổ sung giảng viên đi học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học

Thông báo về việc cử bổ sung giảng viên đi học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học

Thông báo lịch học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Đại học

Thông báo lịch học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Đại học

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và quản lý lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học" và Quyết định về việc cử giảng viên đi học lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học"

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và quản lý lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học" Quyết định về việc cử giảng viên đi học lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học"

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

LUẬT SỐ 84/2007/QH11 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

LUẬT SỐ 84/2007/QH11 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Bộ luật Lao động

Bộ luật Lao động số 35-L/CTN ngày 23/6/1994

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008.

BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

V/v Hướng dẫn thực hiện tính thời gian để hưởng chế độ BHXH theo QĐ số 107/2007/QĐ-TTg

V/v Hướng dẫn thực hiện tính thời gian để hưởng chế độ BHXH theo QĐ số 107/2007/QĐ-TTg


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau