slogan

Thông báo số 487-TB/ĐHKTQD: Về kết luận của Hội nghị liên tịch giữa Ban giám hiệu và Ban thường vụ Đảng ủy.

Thông báo số 487-TB/ĐHKTQD: Về kết luận của Hội nghị liên tịch giữa Ban giám hiệu và Ban thường vụ Đảng ủy.

Công văn số 468/ĐHKTQD-TCCB: V/v phân công nhiệm vụ/lĩnh vực phụ trách của viên chức quản lý.

Công văn số 468/ĐHKTQD-TCCB: V/v phân công nhiệm vụ/lĩnh vực phụ trách của viên chức quản lý.

Thông báo số 467-TB/ĐHKTQD: Về kết luận của Hội nghị liên tịch giữa Ban giám hiệu và Ban thường vụ Đảng ủy.

Thông báo số 467-TB/ĐHKTQD: Về kết luận của Hội nghị liên tịch giữa Ban giám hiệu và Ban thường vụ Đảng ủy.

Công văn số 459/ĐHKTQD-TCCB: V/v đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ đối với giảng viên được bổ nhiệm chức vụ quản lý.

Công văn số 459/ĐHKTQD-TCCB: V/v đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ đối với giảng viên được bổ nhiệm chức vụ quản lý.

Thông báo cố 286/TB_ĐHKTQD: Về kết luận của Hội nghị liên tịch giữa Ban giám hiệu và Ban thường vụ Đảng ủy.

Thông báo cố 286/TB_ĐHKTQD: Về kết luận của Hội nghị liên tịch giữa Ban giám hiệu và Ban thường vụ Đảng ủy.

Thông báo số 286/TB_ĐHKTQD: Về kết luận của Hội nghị liên tịch giữa Ban giám hiệu và Ban thường vụ Đảng ủy.

Thông báo cố 286/TB_ĐHKTQD: Về kết luận của Hội nghị liên tịch giữa Ban giám hiệu và Ban thường vụ Đảng ủy.

Thông báo số 273/TB-ĐHKTQD: Về kết luận của Hội nghị giữa Ban giám hiệu và Ban thường vụ Đảng ủy.

Thông báo số 273/TB-ĐHKTQD: Về kết luận của Hội nghị giữa Ban giám hiệu và Ban thường vụ Đảng ủy.

Thông báo số 268/TB-ĐHKTQD: Kết quả sơ duyệt danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014.

Thông báo số 268/TB-ĐHKTQD: Kết quả sơ duyệt danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014.

Thông báo số 266/TB-ĐHKTQD: Về kết luận của Hội nghị giữa Ban giám hiệu và Ban thường vụ Đảng ủy.

Thông báo số 266/TB-ĐHKTQD: Về kết luận của Hội nghị giữa Ban giám hiệu và Ban thường vụ Đảng ủy.

Thông báo số 1745/TB-TĐTBD ngày 18/12/2013 Về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 của Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

Thông báo số 1745/TB-TĐTBD ngày 18/12/2013 Về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 của Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

Quyết định số 148/QĐ-HĐCDGSNN: Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013.

Quyết định số 148/QĐ-HĐCDGSNN: Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013.

Thông báo số 1366/TB-ĐHKTQD: Về kết quả rà soát năng lực Tiếng Anh theo Đề án 2020.

Thông báo số 1366/TB-ĐHKTQD: Về kết quả rà soát năng lực Tiếng Anh theo Đề án 2020

Thông báo về việc xét hết tập sự và xét ký tiếp hợp đồng làm việc

Thông báo về việc xét hết tập sự và xét ký tiếp hợp đồng làm việc

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2013

Thông báo về việc xin ý kiến về những thay đổi về chế độ chính sách đối với người lao động

Thông báo về việc xin ý kiến về những thay đổi về chế độ chính sách đối với người lao động

Phiếu thu thập thông tin Giảng viên và Bộ môn

Phiếu thu thập thông tin Giảng viên và Bộ môn


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau