slogan

Thông báo số 537/ĐHKTQD-TCCB: Về việc tạo điều kiện xác nhận hồ sơ cho ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015.

Thông báo số 537/ĐHKTQD-TCCB: Về việc tạo điều kiện xác nhận hồ sơ cho ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015.

Kế hoạch số 372/KH-ĐHKTQD: Thành lập Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2013 - 2018

Kế hoạch số 372/KH-ĐHKTQD: Thành lập Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2013 - 2018

Công văn số 303/ĐHKTQD-TCCB: Về việc lấy ý kiến cho dự thảo Quyết định về việc sửa đổi một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Công văn số 303/ĐHKTQD-TCCB: Về việc lấy ý kiến cho dự thảo Quyết định về việc sửa đổi một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Thông báo Số 248/ĐHKTQD-TCCB: Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015

Thông báo Số 248/ĐHKTQD-TCCB: Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015

Công văn số 1298/ĐHKTQD-TH: Về việc giới thiệu mẫu dấu của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Công văn số 1298/ĐHKTQD-TH: Về việc giới thiệu mẫu dấu của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Quyết định số 886/QĐ-ĐHKTQD: Về việc điều chỉnh phân công công tác của các thanh viên Ban giám hiệu.

Quyết định số 886/QĐ-ĐHKTQD: Về việc điều chỉnh phân công công tác của các thanh viên Ban giám hiệu.

Quyết định số 818/QĐ-ĐHKTQD: Về việc điều chỉnh phân công công tác của các thành viên Ban giám hiệu.

Quyết định số 818/QĐ-ĐHKTQD: Về việc điều chỉnh phân công công tác của các thành viên Ban giám hiệu.

Quyết định số 3769/QĐ-BDGĐT: Về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Quyết định số 3769/QĐ-BDGĐT: Về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Thông báo số 1073/TB-ĐHKTQD: Về việc PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thôi kiêm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân và bổ nhiệm GS.TS Trần Thọ Đạt giữ chức vụ Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018.

Thông báo số 1073/TB-ĐHKTQD: Về việc PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thôi kiêm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân và bổ nhiệm GS.TS Trần Thọ Đạt giữ chức vụ Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018

Thông báo số 723/ĐHKTQD-TCCB: V/v thông báo làm nhiệm vụ coi thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2014

Thông báo số 723/ĐHKTQD-TCCB: V/v thông báo làm nhiệm vụ coi thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2014

Thông báo số 261/TB-ĐHKTQD: Về việc xét hoàn thành tập sự và ký tiếp hợp đồng làm việc

Thông báo số 261/TB-ĐHKTQD: Về việc xét hoàn thành tập sự và ký tiếp hợp đồng làm việc


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau