slogan

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008.

BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

V/v Hướng dẫn thực hiện tính thời gian để hưởng chế độ BHXH theo QĐ số 107/2007/QĐ-TTg

V/v Hướng dẫn thực hiện tính thời gian để hưởng chế độ BHXH theo QĐ số 107/2007/QĐ-TTg

CÔNG VĂN CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 1965/BNV-TL VỀ VIỆC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN THEO THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

CÔNG VĂN CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 1965/BNV-TL NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN THEO THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

CÔNG VĂN CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 537/BNV-CCVC VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

CÔNG VĂN CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 537/BNV-CCVC NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

THÔNG BÁO ĐỢT XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2011

THÔNG BÁO ĐỢT XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2011

Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cố vấn học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cố vấn học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

QUY ĐỊNH Về kiêm giảng, thỉnh giảng tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QUY ĐỊNH Về kiêm giảng, thỉnh giảng tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Quy chế làm việc của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Về phát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sau 55 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã và đang giữ vị trí là trường đại học trọng điểm, đầu ngành trong khối các trường đại học về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Hiện nay, Trường đóng vai trò là thành viên sáng lập và Chủ tịch Mạng lưới trên 40 trường có đào tạo về kinh tế và quản trị kinh doanh ở Việt Nam (VNEUs)

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6