slogan

Thông báo số 771/TB-ĐHKTQD: Thông báo tổ chức thi tuyển dụng viên chức ( Đợt tuyển dụng năm 2015)

Thông báo số 771/TB-ĐHKTQD: Thông báo tổ chức thi tuyển dụng viên chức ( Đợt tuyển dụng năm 2015) (Danh sách phòng thi Tin học và Ngoại ngữ)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2013

Nghị định 29/2012/NĐ-CP về việc tuyển dụng viên chức

Nghị định 29/2012/NĐ-CP về việc tuyển dụng viên chức

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước