slogan

Hướng dẫn về việc thực hiện các quy định về chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm đau hàng năm đối với các viên chức đang công tác tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Hướng dẫn về việc thực hiện các quy định về chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm đau hàng năm đối với các viên chức đang công tác tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân

BẢNG XẾP HỆ SỐ LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 204/2004/NĐ-CP NGÀY 24/12/2004

BẢNG XẾP HỆ SỐ LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 204/2004/NĐ-CP NGÀY 24/12/2004

Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

QUY ĐỊNH Về kiêm giảng, thỉnh giảng tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QUY ĐỊNH Về kiêm giảng, thỉnh giảng tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân