slogan

Hồ sơ thành lập Hiệp hội các trường ĐH, Học viện đào tạo về Kinh tế - Quản trị kinh doanh ở Việt Nam

Thứ năm - 27/10/2011 11:10

Hồ sơ thành lập Hiệp hội các trường ĐH, Học viện đào tạo về Kinh tế - Quản trị kinh doanh ở Việt Nam


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MẠNG VNEUs
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
–––––––––––––
Số:          /ĐHKTQD-TCCB
V/v: Thông báo kết quả phê duyệt Dự án CSDL và việc thành lập Hiệp hội các trường đại học, học viện có đào tạo về kinh tế, quản lý và QTKD ở Việt Nam
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày     tháng     năm 2011


                    
Kính gửi: Ông Hiệu trưởng/Giám đốc các thành viên Mạng VNEUs:
   ………………………………………………………..
   ………………………………………………………..
 

Mạng lưới các trường đại học, học viện có đào tạo về kinh tế - quản trị kinh doanh ở Việt Nam (VNEUs) do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sáng lập bao gồm 41 trường đại học, học viện có đào tạo về kinh tế, quản lý và QTKD ở Việt Nam chính thức hoạt động từ ngày 22/01/2010. Mục tiêu chung của VNEUs là thông qua các hoạt động hợp tác để tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế - quản trị kinh doanh của các thành viên. Việc thành lập VNEUs nhận được sự ủng hộ và quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ ngành và các cơ quan trung ương.


Từ khi thành lập đến nay, các thành viên của VNEUs đã phối hợp tổ chức 02 Hội thảo khoa học quốc tế, 03 Hội thảo khoa học cấp quốc gia, 02 Hội nghị khoa học của khối các trường đại học kinh tế thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và phối hợp thực hiện nhiều đề tài khoa học các cấp và các khóa đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cho các thành viên VNEUs. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông qua đề xuất giao VNEUs thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu về kinh tế và QTKD dùng chung cho các thành viên của VNEUs với tổng giá trị khoảng 2 triệu đô la Mỹ từ năm 2012. Dự án này có tính khả thi cao và có ý nghĩa rất quan trọng cho các thành viên VNEUs trước yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục đại học của Việt Nam hiện nay.


Có thể khẳng định, việc thành lập VNEUs đã bước đầu tạo ra sự gắn kết giữa các trường thành viên, góp phần vào sự phát triển của khối các trường đại học có đào tạo về kinh tế và quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, để có thể phát triển hoạt động của các thành viên VNEUs, vấn đề đặt ra là cần phải chuyển đổi các hoạt động từ tính chất mạng lưới sang Hiệp hội. Vì vậy, Hội đồng quản trị VNEUs đang xúc tiến thủ tục thành lập Hiệp hội các trường đại học đào tạo về kinh tế, quản lý và QTKD ở Việt Nam (viết tắt là VEUA) trên cơ sở 41 thành viên của Mạng lưới VNEUs. Chủ trương thành lập VEUA được Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ mạnh mẽ.


Để hoàn thiện các thủ tục liên quan, Hội đồng quản trị VNEUs đề nghị các thành viên VNEUs góp ý kiến cho Dự thảo Điều lệ Hiệp hội các trường đại học có đào tạo về kinh tế, quản lý và QTKD ở Việt Nam (VEUA) và hoàn thiện Đơn xin gia nhập Hiệp hội các trường đại học đào tạo về kinh tế, quản lý và QTKD ở Việt Nam (viết tắt là VEUA) và gửi về Ban Thư ký VNEUs trước ngày 15/11/2011 để tổng hợp hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ theo địa chỉ:
 
Ông Nguyễn Đức Hiển, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ
Trường Đại học KTQD, 207 Giải phóng, Hà Nội
Email: hiennd@neu.edu.vn/ www.tccb.neu.edu.vn;
ĐT: 04.36280280/xin 6268; DĐ: 0912 722 202

Các tài liệu liên quan đến thành lập VEUA được thông báo trên website: www.vneus.edu.vnwww.tccb.neu.edu.vn.
 
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TH, TCCB(2)
 
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VNEUs
CHỦ TỊCH
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTQD
 
 
 
 
 
 
GS.TS. Nguyễn Văn Nam
 
file đính kèm
donxingianhaphh.doc
dieu-le-veua.doc
cv-gui-thanh-lap-hiep-hoi-cac-thanh-vien.doc
dongianhapbvd.doc
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a