slogan

Thông báo số 537/ĐHKTQD-TCCB: Về việc tạo điều kiện xác nhận hồ sơ cho ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015.

Thông báo số 537/ĐHKTQD-TCCB: Về việc tạo điều kiện xác nhận hồ sơ cho ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015.

Thông báo Số 248/ĐHKTQD-TCCB: Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015

Thông báo Số 248/ĐHKTQD-TCCB: Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015

Quyết định số 148/QĐ-HĐCDGSNN: Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013.

Quyết định số 148/QĐ-HĐCDGSNN: Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013.

Thông báo đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2012

Thông báo đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2012

Thông báo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo quyết định 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo quyết định 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư

Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011

Mẫu biểu ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/ PHÓ GIÁO SƯ

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/ PHÓ GIÁO SƯ

THÔNG BÁO ĐỢT XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2011

THÔNG BÁO ĐỢT XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2011