slogan

Thông báo số 1745/TB-TĐTBD ngày 18/12/2013 Về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 của Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

Thông báo số 1745/TB-TĐTBD ngày 18/12/2013 Về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 của Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

Thông báo về việc rà soát chi trả phụ cấp thâm niên cho viên chức hành chính

Thông báo về việc rà soát chi trả phụ cấp thâm niên cho viên chức hành chính

Thông báo lịch học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Đại học

Thông báo lịch học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Đại học

Thông báo về việc cử bổ sung giảng viên, nghiên cứu sinh đi học lớp Bồi dưỡng phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học về KT, QL & QTKD

Thông báo về việc cử bổ sung giảng viên, nghiên cứu sinh đi học lớp Bồi dưỡng phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học về KT, QL & QTKD

Thông báo về việc cử bổ sung giảng viên đi học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học

Thông báo về việc cử bổ sung giảng viên đi học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học

Thông báo lịch học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Đại học

Thông báo lịch học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Đại học

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và quản lý lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học" và Quyết định về việc cử giảng viên đi học lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học"

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và quản lý lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học" Quyết định về việc cử giảng viên đi học lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học"