slogan

Một số hình ảnh của phòng

Thế hệ cán bộ phòng Tổ chức cán bộ  những năm đầu thành lập Trường (1956)

Đại diện lãnh đạo Trường cùng cán bộ phòng Tổ chức cán bộ  tiễn Đ/c Trần Đình Bí về miền Nam ( 1976)

Các thế hệ cán bộ phòng Tổ chức cán bộ  gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường ( 1996)

Gặp mặt cán bộ phòng nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Trường  (  2001).

Các thế hệ cán bộ phòng gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập trường

Đ/c Lê Trọng Pháo, Phó Hiệu trưởng – Nguyên trưởng phòng Tổ chức cán bộ và cán bộ phòng ( 1992).

Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường ( 2006)